×

Harper's Bazaar China

June 2017 (Editorial)
Photographer: Hengyi Liang
June 2017 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
Makeup Artist: Lu Wang
May 2017 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
Hair Stylist: Wen Zhi
Makeup Artist: Lu Wang
May 2017 (Editorial)
Photographer: Kiki Xue
Fashion Editor/Stylist: Constance Feral
Hair Stylist: Olivier Schawalder
Makeup Artist: Fir Wang
May 2017 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Wang Hao (Stylist)
Makeup Artist: Marian Woo
April 2017 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Renty Wu
Makeup Artist: Wang Qian
April 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Chen Man
Fashion Editor/Stylist: Cathy Dong
April 2017 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Hair Stylist: Wen Zhi
Makeup Artist: Lu Geng Lucas