×

Harper's Bazaar China

July 2018 (Editorial)
Photographer: Xiao Gang
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Makeup Artist: Lu Wang
July 2018 (Editorial)
Photographer: Jumbo Tsui
Hair Stylist: Jason X
Makeup Artist: Sun Qi
July 2018 (Editorial)
Photographer: Shxpir
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Hair Stylist: Jason X
Makeup Artist: Sun Qi
June 2018 (Editorial)
Photographer: Liang Zi
Makeup Artist: Lu Wang
June 2018 (Editorial)
Photographer: Liang Zi
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Makeup Artist: Lu Wang
June 2018 (Editorial)
Photographer: Chen Man
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
June 2018 (Magazine Cover)
Photographer: Chen Man
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
June 2018 (Editorial)
Photographer: Liang Zi
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
Makeup Artist: Lu Wang
June 2018 (Editorial)
Photographer: Chen Man
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu
June 2018 (Magazine Cover)
Photographer: Chen Man
Fashion Editor/Stylist: Kun Yu