×

Elle China

June 2017 (Editorial)
Photographer: Jumbo Tsui
Makeup Artist: Ken Nakano
May 2017 (Magazine Cover)
April 2017 (Editorial)
Photographer: Xiaowei Xu
March 2017 (Editorial)
Photographer: Xiaowei Xu
Hair Stylist: John Zhang
Makeup Artist: Yooyo Ming
March 2017 (Editorial)
Photographer: Li Qi
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen
March 2017 (Editorial)
Photographer: Li Qi
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen
March 2017 (Editorial)
Photographer: Li Qi
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen
March 2017 (Magazine Cover)
Photographer: Li Qi
Hair Stylist: Bon Fan Zhang
Model: Liu Wen
January 2017 (Editorial)
Photographer: Yu Cong
Makeup Artist: Xin Miao
January 2017 (Editorial)
Photographer: Xiaowei Xu
Model: Xin Xie