Huge Magazine

 
 
 
Fall/Winter 2014 (Magazine Cover)
Spring/Summer 2014 (Editorial)
January 2014 (Editorial)
Photographer Yasutomo Ebisu
Fashion Editor/Stylist Tsuyoshi Noguchi
Fall/Winter 2013 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist Tsuyoshi Noguchi
Spring/Summer 2012 (Editorial)
Photographer Wataru
March 2012 (Editorial)
October 2011 (Editorial)
Photographer Satoshi Saikusa
Fashion Editor/Stylist Tsuyoshi Noguchi
October 2011 (Magazine Cover)
Photographer Satoshi Saikusa
Fashion Editor/Stylist Tsuyoshi Noguchi