Tadashi Shoji

Tadashi Shoji F/W 14 Show

client: Tadashi Shoji
source: tadashishoji.com
published: February 2014

Other people in this show:

Kia Low - Model

Maria Senko - Model