Polaroids/Digitals

Polaroids Tomek Szalanski January 2012

client: Polaroids/Digitals
published: January 2012
All people in this work:

  • Tomek Szalanski - Model
  • View All: Single Page View
    In this picture: Tomek Szalanski
    In this picture: Tomek Szalanski
    All people in this work:

  • Tomek Szalanski - Model