Loving Jacket

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Yuan Gui Mei - Photographer

Xiao Mu Fan - Fashion Editor/Stylist

Bon Fan Zhang - Hair Stylist

Sun Qi - Makeup Artist

Sui He - Model

In this picture:

Sui He

Credits for this picture:

Yuan Gui Mei (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)

In this picture:

Sui He

Credits for this picture:

Yuan Gui Mei (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)

In this picture:

Sui He

Credits for this picture:

Yuan Gui Mei (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)

In this picture:

Sui He

Credits for this picture:

Yuan Gui Mei (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Sun Qi (Makeup Artist)