×

Shala Rothenberg

Fashion Editor/Stylist
CRUSHfanzine ( 2013 )
Own Magazine ( 2010 )
Qvest Magazine ( 2008 )
Spray Magazine ( 2011 2010 )
VAGA Magazine ( 2012 )