The Lab Models (Milan) S/S 2019 Show Package (Women)

 
COVER  78767446
COVER
ANASTASIA CHEKRY  98148177
ANASTASIA CHEKRY
ANN EVRIUKOVA  55995647
ANN EVRIUKOVA
ARIELA SOARES  88635142
ARIELA SOARES

 
BELLA  64664153
BELLA
CLEMENTINE BALCAEN  43064772
CLEMENTINE BALCAEN
DEIDEI  76642260
DEIDEI
EMMANUELLE LACOU  32717311
EMMANUELLE LACOU
 
GAIA ORGEAS  84699941
GAIA ORGEAS
GIULIA ZOLLET  6688143
GIULIA ZOLLET
IRENE GUARENAS  4286539
IRENE GUARENAS
IVANA TRIVIC  68030855
IVANA TRIVIC
 
J MOON  58153504
J MOON
JESSE STEWART  22050685
JESSE STEWART
JOANNA KRNETA  79073340
JOANNA KRNETA
KAMILA FLIPCIKOVA  83026017
KAMILA FLIPCIKOVA
 
KITTI  91022595
KITTI
LAURA SCHOENMAKERS  87660479
LAURA SCHOENMAKERS
LINDSAY WHIDBY  65235093
LINDSAY WHIDBY
MARTINE FOX  69663405
MARTINE FOX
 
MELANIE ENGEL  58548032
MELANIE ENGEL
MILLIANA MAALIN  37723482
MILLIANA MAALIN
OYKU BASTAS  24453145
OYKU BASTAS
RAIN DOVE  51668273
RAIN DOVE
 
SARAH ALLICK  82658528
SARAH ALLICK
SARAH BOURSIN  76366917
SARAH BOURSIN
SARAH FRASER  96195691
SARAH FRASER
SOFIA RESING  40636584
SOFIA RESING
 
TANYA MAMAY  55352581
TANYA MAMAY
YUE HAN  34131036
YUE HAN
ZHAO YAN  5782716
ZHAO YAN