×

Schön Magazine

Winter 2016 (Editorial)
Photographer: Franck Glenisson
Art Director: Franck Glenisson
Makeup Artist: Franck Glenisson
September 2016 (Editorial)
Photographer: Danny Lim
Fashion Editor/Stylist: Anthony Pedraza
Hair Stylist: Yuhi Kim
September 2016 (Editorial)
Photographer: Rosaline Shahnavaz
August 2016 (Editorial)
Fashion Editor/Stylist: Michael Dye
August 2016 (Editorial)
07/31/2016 (Editorial)
Photographer: Erez Sabag
Hair Stylist: Antonio Diaz
Makeup Artist: Georgina Billington
07/17/2016 (Editorial)
Hair Stylist: Helen Reavey
Makeup Artist: Julianna Grogan
July 2016 (Editorial)
Photographer: Damien Fry
Fashion Editor/Stylist: Coline Bach
July 2016 (Editorial)
Photographer: Karel Losenicky