By Yelena

client: Vogue Ukraine

Editorial Credits:

Yelena Yemchuk - Photographer

Julie Pelipas - Fashion Editor/Stylist

Alina Baikova - Model

Alla Kostromichova - Model

Antonina Vasylchenko - Model

Evelina Mambetova - Model

Juju Ivanyuk - Model

Mariya Markina - Model

Nataliya Gotsii - Model

Naty Chabanenko - Model

Snejana Onopka - Model

In this picture:

Snejana Onopka

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Snejana Onopka

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Antonina Vasylchenko

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Antonina Vasylchenko

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Juju Ivanyuk

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Juju Ivanyuk

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Naty Chabanenko

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Alina Baikova

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Alla Kostromichova

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Alla Kostromichova

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Evelina Mambetova

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mariya Markina

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Nataliya Gotsii

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Yelena Yemchuk (Photographer)

Julie Pelipas (Fashion Editor/Stylist)