The Great Cover-Up

client: Vogue China

Editorial Credits:

Yin Chao - Photographer

Bon Fan Zhang - Hair Stylist

Xin Miao - Makeup Artist

Yiqing Chen - Producer

Liu Li Jun - Model

Meng Zheng - Model

Yuan Bo Chao - Model

In this picture:

Liu Li Jun

Meng Zheng

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

Yiqing Chen (Producer)

In this picture:

Meng Zheng

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

Yiqing Chen (Producer)

In this picture:

Liu Li Jun

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

Yiqing Chen (Producer)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

Yiqing Chen (Producer)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

Yiqing Chen (Producer)