Vera Wang F/W 13

client: Vera Wang

Campaign Credits:

Vera Wang - Designer

Carter Smith - Photographer

Shu Pei Qin - Model

In this picture:

Shu Pei Qin

Credits for this picture:

Vera Wang (Designer)

Carter Smith (Photographer)

In this picture:

Shu Pei Qin

Credits for this picture:

Vera Wang (Designer)

Carter Smith (Photographer)

In this picture:

Shu Pei Qin

Credits for this picture:

Vera Wang (Designer)

Carter Smith (Photographer)