Nora Shopova for 12 Magazine (by Vasil Germanov, styled by Huben Hubenov

client: Various Editorials

Editorial Credits:

Nora Shopova - Model

In this picture:

Nora Shopova

In this picture:

Nora Shopova

In this picture:

Nora Shopova

In this picture:

Nora Shopova

In this picture:

Nora Shopova