Lazy Lisbom by Jesper Brandt

client: Plaza Magazine

Editorial Credits:

Lars-Fredrik Svedberg - Fashion Editor/Stylist

Mario Loncarski - Model

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Mario Loncarski

Credits for this picture:

Lars-Fredrik Svedberg (Fashion Editor/Stylist)