Tokyo Tribe by Koichiro Doi

client: V Man

Editorial Credits:

Koichiro Doi - Photographer

Shun Watanabe - Fashion Editor/Stylist

Sen Mitsuji - Model

Takeshi Uematsu - Model