Zhenya Katava

client: Portrait

Work Credits:

Fay Leshner - Fashion Editor/Stylist

Zhenya Katava - Model

In this picture:

Zhenya Katava

Credits for this picture:

Fay Leshner (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Zhenya Katava

Credits for this picture:

Fay Leshner (Fashion Editor/Stylist)