Le tribu by Asger Carlson

client: Ponytail Magazine

Editorial Credits:

Allen Tsai - Model

Gwen Lu - Model

Lee Hyun Yi - Model

Philip Huang - Model

Shi Han Hsiao - Model

Shu Pei Qin - Model