Polaroids/Digitals

Polaroid Ashton and Chris July 2011

client: Polaroids/Digitals
published: July 2011

In this picture:

Christopher Wetmore