Walkin' on Sunshine

client: Numero Tokyo

Editorial Credits:

Carlotta Manaigo - Photographer

Akari Endo-Gaut - Fashion Editor/Stylist

Joseph Pujalte - Hair Stylist

Serge Hodonou - Makeup Artist

Othilia Simon - Model

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)

In this picture:

Othilia Simon

Credits for this picture:

Carlotta Manaigo (Photographer)

Akari Endo-Gaut (Fashion Editor/Stylist)

Joseph Pujalte (Hair Stylist)

Serge Hodonou (Makeup Artist)