Miao by Trunk Xu

client: Numero China

Editorial Credits:

Trunk Xu - Photographer

Miao Bin Si - Model

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)