Louis Vuitton F/W 13 China Campaign with Fan Bing Bing

client: Louis Vuitton

Campaign Credits:

Sean and Seng - Photographer

Fan Bing Bing - Actor

In this picture:

Fan Bing Bing

Credits for this picture:

Sean and Seng (Photographer)

In this picture:

Fan Bing Bing

Credits for this picture:

Sean and Seng (Photographer)

In this picture:

Fan Bing Bing

Credits for this picture:

Sean and Seng (Photographer)