Une Journee a Paris

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Yin Chao - Photographer

Wang Hao - Fashion Editor/Stylist

Xiao Mu Fan - Fashion Editor/Stylist

Bon Fan Zhang - Hair Stylist

Wang Qian - Makeup Artist

Miao Bin Si - Model

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

In this picture:

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)