The Gentle Woman

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Yin Chao - Photographer

Lucia Liu - Fashion Editor/Stylist

Bon Fan Zhang - Hair Stylist

Liu Xiao - Makeup Artist

Lina Zhang - Model

In this picture:

Lina Zhang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Liu Xiao (Makeup Artist)

In this picture:

Lina Zhang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Liu Xiao (Makeup Artist)

In this picture:

Lina Zhang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Liu Xiao (Makeup Artist)

In this picture:

Lina Zhang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Liu Xiao (Makeup Artist)

In this picture:

Lina Zhang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Liu Xiao (Makeup Artist)

In this picture:

Lina Zhang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Lucia Liu (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Liu Xiao (Makeup Artist)