Sports Chic

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Jumbo Tsui - Photographer

Liu Xuemeng - Hair Stylist

Wang Qian - Makeup Artist

Aaro Murphy - Set Designer

Yuan Bo Chao - Model

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Jumbo Tsui (Photographer)

Liu Xuemeng (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

Aaro Murphy (Set Designer)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Jumbo Tsui (Photographer)

Liu Xuemeng (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

Aaro Murphy (Set Designer)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Jumbo Tsui (Photographer)

Liu Xuemeng (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

Aaro Murphy (Set Designer)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Jumbo Tsui (Photographer)

Liu Xuemeng (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

Aaro Murphy (Set Designer)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Jumbo Tsui (Photographer)

Liu Xuemeng (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

Aaro Murphy (Set Designer)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Jumbo Tsui (Photographer)

Liu Xuemeng (Hair Stylist)

Wang Qian (Makeup Artist)

Aaro Murphy (Set Designer)