Romantic Tranquility by Fan Xin

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Fan Xin - Photographer

Miao Bin Si - Model

In this picture:

Miao Bin Si

In this picture:

Miao Bin Si

In this picture:

Miao Bin Si

In this picture:

Miao Bin Si

In this picture:

Miao Bin Si