Nouveau Genre

client: Harper's Bazaar China

Editorial Credits:

Xu Yang - Photographer

Wang Hao - Fashion Editor/Stylist

Feng Qi Wen - Model

Meng Zheng - Model

Yuan Bo Chao - Model

In this picture:

Feng Qi Wen

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Meng Zheng

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Feng Qi Wen

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Yuan Bo Chao

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)

In this picture:

Feng Qi Wen

Credits for this picture:

Xu Yang (Photographer)

Wang Hao (Fashion Editor/Stylist)