Harper's Bazaar China

must have in 2014SS

client: Harper's Bazaar China
published: March 2014

In this picture:

Liu Li Jun

Xiaomeng Huang

Credits for this picture:

Yin Chao (Photographer)

Xiao Mu Fan (Fashion Editor/Stylist)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Seven Wu (Makeup Artist)

Qing Shu (Manicurist)

View All: Single Page View