Harper's Bazaar China

Harper's Bazaar China May 2010 Cover (also Xiao Wen Ju, Yan Lu)

client: Harper's Bazaar China
source: forums.thefashionspot.com
published: May 2010

In this picture:

Xiao Wen Ju

Other people in this magazine cover:

Danni Li - Model

Fei Fei Sun - Model

Mo Wandan - Model

Shu Pei Qin - Model

View the complete story on forums.thefashionspot.com