Boys by Yuan Gui Mei

client: GQ Style China

Editorial Credits:

Yuan Gui Mei - Photographer

Dan Cui - Fashion Editor/Stylist

Jeff Lee - Casting Director

Alexander Ferrario - Model

Arthur Gosse - Model

Hao Yun Xiang - Model

Malcolm De Ruiter - Model

Simon Sabbah - Model

Thomas Bukovatz - Model

Wang Rui - Model

Credits for this picture:

Yuan Gui Mei (Photographer)

Dan Cui (Fashion Editor/Stylist)

Jeff Lee (Casting Director)

Credits for this picture:

Yuan Gui Mei (Photographer)

Dan Cui (Fashion Editor/Stylist)

Jeff Lee (Casting Director)

In this picture:

Malcolm De Ruiter

Credits for this picture:

Yuan Gui Mei (Photographer)

Dan Cui (Fashion Editor/Stylist)

Jeff Lee (Casting Director)