Colorbleed

client: Fiasco Magazine

Editorial Credits:

Iakovos Kalaitzakis - Photographer

Arthur Olecki - Model

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)

In this picture:

Arthur Olecki

Credits for this picture:

Iakovos Kalaitzakis (Photographer)