LAYER Queens

client: Elle China

Editorial Credits:

Trunk Xu - Photographer

Bon Fan Zhang - Hair Stylist

Xin Miao - Makeup Artist

Liu Li Jun - Model

Miao Bin Si - Model

In this picture:

Liu Li Jun

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)

In this picture:

Liu Li Jun

Miao Bin Si

Credits for this picture:

Trunk Xu (Photographer)

Bon Fan Zhang (Hair Stylist)

Xin Miao (Makeup Artist)