Polaroids/Digitals

Polaroid Manon November 2009

client: Polaroids/Digitals
published: November 2009

People in this work:

Manon Pieto - Model