Polaroids/Digitals

Polaroids Eniko January 2008

client: Polaroids/Digitals
published: February 2008

People in this work:

Eniko Mihalik - Model