Teng Teng | NEWfaces

Teng Teng

Daily Duo

We’re marking this girl Teng outta ten!