Pritika Swarup

Pritika / image courtesy Women Direct (5)
Daily Duo

Pritika is pretty, pretty, pretty good.