Liu Xu | NEWfaces

Liu Xu

Daily Duo

Versatile Liu Xu could have a long career ahead of her.