Anastasia Gorodilova | NEWfaces

Anastasia Gorodilova

Anastasia Gorodilova / Elite Milan
Daily Duo

With substantial experience in the Asian market, Anastasia has now moved into the majors.